ANBI

Vanaf 1-1-2008 zijn giften  gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende   instelling (ANBI). Stichting Ufuk heeft deze ANBI-status.

anbi

DoelstellingenAlgemene gegevensBestuurBeleidsplanBeloningsbeleidDownloads

Het primaire doel van onze stichting is om buurtbewoners aan te zetten tot emancipatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Om hier praktisch vorm aan te geven ontwikkelt onze stichting  een breed scala aan projecten en activiteiten. Het is voor de stichting essentieel dat verzoeken en signalen vanuit onze omgeving in die activiteit- en projectontwikkeling worden meegenomen. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aan­dachtsgebieden:

  • bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
  • voorlichting, advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
  • onderhouden en uitbreiden van de sociale kaart;
  • versterken van de sociale samenhang in de buurt, met name door het bevorderen van onderling begrip en het vergroten van inzicht in elkaars normen, waarden en gebruiken;
  • versterking van het gevoel van eigenwaarde;
  • behandelen van maatschappelijke vraagstukken;
  • ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige identiteit;
  • ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie;
  • ondersteuning bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van persoonlijke talenten;
  • inzicht geven in arbeidsmarktperspectieven.

Naam ANBI: Stichting Ufuk

K.v.K. nummer: 34123709

RSIN/fiscaal nummer: 808463901

Adres: Tweede van Swindenstraat 208

Postcode: 1093XA

Plaats: Amsterdam

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Kamil Faydali: Voorzitter

Mustafa Eti: Vice-Voorzitter Penningmeester

Umit Kor: Vice-Voorzitter Secretaris

De stichting streeft naar een samenleving waarin individuen zoveel mogelijk maatschappelijk actief, betrokken en zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid (kunnen en/of durven) nemen. De focus ligt op de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen dit streven concentreren wij ons op een aanpak die zowel is afgestemd op het functioneren in de bredere Nederlandse samenleving als binnen de eigen leefomgeving, familie en vriendenkring.

Sociale samenhang is noodzakelijk om bijvoorbeeld eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen te voorkomen. Veel van de activiteiten en projecten zijn er daarom op gericht om deelnemers meer inzicht te laten krijgen in de wereld om hen heen en in elkaars normen, waarden en gebruiken. Vanuit onze verbindende rol geven wij hier invulling aan.

Feit is echter dat de participatie van specifieke groepen, vooral als het gaat over werk, onderwijs en bestuur, nog altijd flink te wensen overlaat. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid in stand. Door de buurtbewoners en bezoekers actief bij al onze projecten en activiteiten te betrekken, willen wij die ongelijkheid verkleinen. Ook hier komt onze verbindende rol om de hoek kijken door signalen door te geven aan (lokale) beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die bij de doelgroep spelen.

Uitgangspunt bij alles wat de stichting doet is dat de doelgroep actief meebepaalt hoe het beleid in hun leefomgeving tot stand komt. Pas dan kan er volgens de stichting sprake zijn van volwaardig burgerschap, geslaagde participatie en van eerlijke kansen.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte reiskosten.

Het salarisniveau van betaald personeel bedraagt maximaal anderhalf keer het wettelijk minimumloon.